Дефиниция на услугата Tooway™

Въведение

Услугата Tooway™ е предназначена за предоставяне на достъп до Интернет. Предлагат се няколко различни пакета услуги и съответните спецификации могат да бъдат изменяни само от доставчика на Tooway™ услугата (фирмата EuroBroadband Infrastructure; Швейцария, заедно с МедиаСат, Румъния). Дистрибуторът осигурява на клиентите потребителския код за достъп (акаунт), с помощта на който се активира достъпа до Интернет. Датата на активиране на потребителския код за достъп (акаунт) се записва в централната система на Доставчика.

Общо описание на услугата

Описаните по-нататък фиксирани двупосочни IP спътникови услуги в Ka-обхвата се предлагат чрез системата Tooway™, която има следните основни характеристики:
- Мрежова топология от тип „звезда” с Централна станция (Hub) и потребителски терминали (познати като потребителски терминал или Tooway™ модем);
- Асиметрично предаване в режим на пълен дуплекс;
- TDM (Time Division Multiplexing) – мултиплексиране с разделяне по време в посока от Централната станция към Tooway™ модема (в права посока – прав канал);
- TDMA (Time Division Multiple Access) – множествен достъп с разделяне по време в посока от Tooway™ модема до Централната станция (в обратна посока – обратен канал).

Всеки Tooway™ потребителски терминал може да бъде свързан с едно потребителско оборудване (CPE) – например компютър или рутер. Не е необходимо инсталирането на допълнителен софтуер в CPE.

Интернет достъп

Услугата за Интернет достъп осигурява споделен канал за Интернет достъп и уеб навигация през двупосочен спътников терминал (потребителски терминал или Tooway™ терминал). Всеки Tooway™ терминал работи в конфигурация тип „звезда”, в която терминалите могат да принадлежат към групи на различни дистрибутори и клиенти.

Услугата използва споделена лента в посока Централна станция→ Tooway™ термина (Прав канал; Forward channel; Outbound или Downstream) и в посока Tooway™ терминал→Централна станция (Обратен канал; Return Channel; Inbound или Upstream). Съотношението между скорост в обратна и в права посока е предварително определено от доставчика според оценката на трафика, генериран в двете посоки от най-често използваните приложения, които се използват в категорията на услугата.

Съществуват няколко потребителски пакета и няколко бизнес пакета, диференцирани по наличен месечен трафичен обем и предвиждания профил на очаквания потребителски трафик. Всички пакети са ограничени по пренесен обем информация до максималната обявена за плана скорост.

Споразумение за нивото на обслужване - Service Level Agreement (SLA)

1) Наличност на услугата

Tooway™ услугата е проектирана и оптимизирана за наличност 99.5% (от край до край – End-to-End), изчислено на годишна база (за 12 приплъзващи се прозореца, т.е за 12 месеца назад), или под 44 часа годишна неготовност.

Неготовност на услугата не включва прекъсвания или влошаване на доставката на услугата, които са резултат, директно или индиректно, от атмосферни или екстра-атмосферни смущения (слънчеви бури или слънчеви изригвания, метеорити, неблагоприятни метеорологични условия, и т.н), дейности по превантивна поддръжка, извършвани след уведомяване на клиентите, периоди на отказ причинени от хардуерни или софтуерни надстройки на системата при координация с клиентите и/или съвпадения на небесни тела, причиняващи прекъсвания на земната станция (от няколко минути дневно за период най-много от три (3) до пет (5) дни, най-вече в началото на месеците март и октомври).

Доставчикът на услугата Skylogic, заедно с Eutelsat и дистрибуторът Висат ЕООД ще полагат най-добрите възможни усилия, за да уведоми клиентите на планирани събития по поддръжка на системата най-малко 5 работни дни преди извършването.

2) Гореща линия

Центърът за обслужване на клиенти, достъпен чрез Гореща линия (Hot line, Level 1) на Дистрибутора работи в работни дни от 09:00 до 17:00 за запитвания от КЛИЕНТИ. Телефонните номера за контакти са следните:

Тел.: +359 2 411 0131; +359 884 751 720
Е-поща: office@visat.bg

Чрез Горещата линия клиентите могат да получат информация в почти реално време за състоянието на ресурсите, свързани с техническата експлоатация и доставяне на Tooway™ услуги; за генерирания Интернет трафик и статуса на техния потребителски терминал. За идентификация клиентът е необходимо да съобщи потребителския код, даден в договора.

Услугата от Центъра за обслужване на клиенти e налична на български и английски език.

3) Информация за състоянието на потребителския терминал

Речник на термините

CPE (Customer premises equipment) – Потребителско оборудване
DNS (Domain Name System) – Система за име на домейн
FAP (Fair Access Policy) – Политика за справедлив достъп
FTP (File Transfer Protocol) – Протокол за прехвърляне на файлове
IDU (In Door Unit) – Вътрешно устройство
IP (Internet Protocol) – Интернет протокол
LAN (Local Area Network) – Локална мрежа
MAC (Medium Access Control) – Управление на достъпа до средата
ODU (Out Door Unit - made of TRIA, antenna and cables) – Външно устройство; направено от антена; TRIA и кабели
TCP (Transport Control Protocol) – Протокол за управление на транспорта
TDM (Time Division Multlplex) – Мултиплекс с разделяне по време
TDMA (Time Division Multiple Access) – Множествен достъп с разделяне по време
Tooway™ UT = Tooway User Terminal (UT) made of an IDU and an ODU – Tooway потребителски терминал (ПТ), съставен от IDU и ODU
UDP (User Datagram Protocol) – Протокол за потребителски пакети
VoIP (Voice over IP) – глас върху Интернет протокол
DTH-TV (direct to home TV) – телевизия директно в къщи

Bulgarian