Политика при задръствания

Политика при задръствания (Congestion Policy)

Доставчикът полага максимални усилия трафикът, генериран от клиентите да бъде транспортиран с максимална скорост и без задръстване към и от Интернет. Тъй като Tooway-on-KaSat сателитните услуги използват преносен капацитет с фиксиран размер от спътника Ka-Sat, то всички потребители могат да бъдат ощетени от към качество на услугата, ако един потребител (или малка група от потребители) консумират непропорционално количество от мрежовия капацитет. За това Доставчикът извършва непрекъснат мониторинг на ползването на цялата мрежа и индивидуалната консумация на мрежов ресурс, за да определи дали някой потребител използва диспропорционална част от предоставения ресурс и така да създава потенциални смущения или намаляване на качеството на мрежата на Доставчика или мрежовия ресурс на други потребители. Процесът на наблюдение на цялостния мрежов ресурс и индивидуалната ресурсна консумация е неизменна част от цялостната услуга. Доставчикът си запазва правото да извършва разумни мрежови манипулации, за да защити цялостта на мрежата при претоварвания, водещи до задръствания, включително анализ на трафика и предотвратяване разпространението на вируси или други опасни програми. По време на периоди на задръстване, доставчикът използва различни техники за мрежов мениджмънт, като намаление на скоростта на достъп на индивидуални потребители, които имат отрицателен ефект върху услугата, ползвана от други потребители. Това намаляване на скоростта трае определено време, докато задръстването не премине, след което Доставчикът прави всичко възможно да премахне всякакви лимити, поставени на клиентите, чиято скорост е била намалено по време на задръстването. Доставчикът може и да разгледа начина на потребление на услугата от близкото минало при намалението на скоростта на интензивно използващите потребители по време на задръстване. В такава ситуация необходимите ограничения на скоростта – част от политиката за преодоляване на задръстванията ще бъдат първо активирани за потребители, които вече са използвали повече от 50% от обема на месечния абонаментен план.

Доставчикът си запазва правото веднага да ограничава, блокира и прекратява услугата към свръх потребители без предупреждение, с цел да защити мрежата и да намали задръстването, причинено от прекомерна употреба. Определянето на „прекомерна употреба“ е динамично и зависи от състоянието на мрежата във всеки един момент. Това определение се дава чрез използването на специален софтуер на основата на поведение за типов потребител на същият абонаментен план.

Ако има приложено динамично ограничение по скорост при активна политика за преодоляване на задръствания при консумиран повече от 50% от обема на месечния абонаментен план или ограничение по скорост на 128 kbps в двете посоки при консумиран повече от 100% от обема на месечния абонаментен план, то използването на бустери по 1 GB (VB – Volume Booster) позволяват преодоляването на ограниченията и ползване на достъп на максималната скорост за абонаментния план.

Bulgarian