Политика за сигурност

Политика за сигурност на ВИСАТ ЕООД

Ръководството на ВИСАТ ЕООД, в лицето на своя Управител, официално обявява Политика по информационна сигурност, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана в дружеството.

Политиката е в подкрепа на целите, контекста и стратегическата насоченост на дружеството и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, гарантиране на ефективна защита на цялата информация в процеса на работа на дружеството и гарантиране изпълнение на изискванията за услугите, които дружеството предлага, чрез осигуряване на поверителност, цялостност, достъпност и съответствие със законовите и приложимите изисквания.

В съответствие с така обявената политика, целите по сигурност на информацията са:
• Ангажираност за изпълняване на приложимите изисквания за сигурността на информацията;
• Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения;
• Гарантиране на максимална сигурност на информацията, създавана и обработвана в процеса на работа на дружеството;
• Гарантиране на нужното ниво на непрекъснатост на бизнес процесите с цел осигуряване на ефективна защита на сигурността на информацията;
• Управление и намаляване на рисковете, в съответствие с най-добрите практики;
• Поддържане степен на готовност на средства, осигуряващи непрекъсваемост на бизнеса;
• Минимизиране на риска от инциденти;
• Осигуряване на ресурси за постигане на целите по управление.

За реализиране на политиката и целите по сигурност на информацията, като Управител на дружеството,

ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за удовлетворяване на приложимите изисквания, прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на най-добрите практики.

Минчо Панков
Управител

София, 01.07,2013, актуализирана на 25.10.2023

Bulgarian