Общи условия (за достъп до услугата Tooway™)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на сателитна свързаност към Интернет чрез интерактивни спътникови услуги Tooway™ чрез KA-SAT, осигурявана чрез кодове за активиране (accounts), предоставяни от Висат ЕООД за осигуряване на IP широколентови връзки и допълнителни услуги (валидни от 31.05.2011г., актуализирани на 10.05.2013 и на 15.04.2014 и на 01.06.2021 и на 12.10.2023)

Въведение:

ВиСат ЕООД разпространява кодове за активиране (accounts) за интерактивни спътникови услуги, базирани на технологията Surfbeam™ 2 на ViaSat Inc., USA с цел доставяне на IP широколентови връзки и допълнителни услуги на потребителския пазар.

Услугите, базирани на технологията Surfbeam™2 на ViaSat Inc., доставяни от the Euro Broadband Infrastructure S.a.r.l. (“EBI”) са комерсиализирани под търговското наименование/търговската марка Tooway™, заедно с търговските марки и имена на ВиСат ЕООД.

По-нататък в този документ ВиСат ЕООД се нарича ДОСТАВЧИК, а ползващите услугите – „КЛИЕНТИ” и оттук нататък наричани заедно „Страни” и поотделно „Страна”.

РАЗДЕЛ I - Цел

Целта на този документ е да очертае условията, при които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя права за достъп посредством кодове за достъп (accounts) за осигуряване на IP широколентови връзки и допълнителни услуги на потребителския пазар за сателитна свързаност към Интернет чрез интерактивни спътникови услуги, доставяни от „Skylogic” и базирани на технологията Surfbeam™ 2 на Viasat Inc. Всеки код за достъп (account) позволява достъп до Интернет на един Tooway™ терминал и включва сателитен сегмент, връзка „Земя-спътник” и дистанционна работа на Централна станция.

Допълнителна подробна дефиниция за услугата Tooway™ е изложена в разделите:

• Дефиниция на услугата Tooway™;
• Политика при задръствания (Congestion Policy);
• Дефиниция на опцията Tooway™ Volume Booster.

(оттук нататък наричана „Услугата” или “Tooway™ услугата”).

РАЗДЕЛ II – Стартиране на Услуга – Срокове

Предоставянето на кодове за достъп до услугата Tooway™ чрез KA-SAT от ДОСТАВЧИКА започва на 31 май 2011г.

РАЗДЕЛ III – Територия и Спътник

• Услугата Tooway™ може да се ползва от цялата територия на Република България.

• Услугата ще бъде само и единствено доставяна чрез спътник KA-SAT™ в Ka-обхвата, в съответствие с изискванията на документа на КРС „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (ДВ. бр.24 от 4 Март 2008 г. в сила от 4.03.2008 г.) и последвалите изменения.

РАЗДЕЛ IV – Права и задължения на Клиента

Клиентът има следните права и задължения, както следва:

(i) Да ползва закупените кодове за достъп (accounts) за услугата Tooway™ единствено на територията на Р.България.

(ii) Да ползва необходимото VSAT оборудване на мястото на ползване, базирано на технологията Surfbeam 2 ™ на ViaSat Inc преди началото на ползване на кодовете за достъп (accounts) за услугата Tooway™. В тази връзка, по предмета на настоящия документ, ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност пред КЛИЕНТА за елементи и проблеми, свързани с инсталацията на оборудването, освен ако оборудването е доставено и инсталирано от ДОСТАВЧИКА.

(iii) Да ползва инсталираното и да активираното от квалифициран инсталатор VSAT терминално оборудване, включващо:
a. Подходящи антена и TRIA (transmit-receive integrated assembly, базирани на технологията Surfbeam 2 ™ на Viasat Inc., инсталирани и насочени към спътника KA-SAT @ 9 East;
b. Подходящо IDU (indoor unit, базирано на технологията Surfbeam 2 ™ на Viasat Inc.) – свързано с TRIA, електрическо захранване и светещ постоянно индикатор “RX”.

(iv) Да заплаща еднократните и месечните такси за ползване на кода за достъп (account) до услугата Tooway™ съгласно договорените срокове.

(v) Да ползва web-базиран достъп чрез специализиран сайт: www.visat.bg за заявяване и обслужване на Tooway™ услугите на територията, обслужвана от ДОСТАВЧИКА.

(vi) Да ползва непрекъсната Гореща линия (Hot line, Level 1), осигурявана от ДОСТАВЧИКА в работни дни от 09:00 до 17:00 за клиенти за получаване на информация за предоставяната услуга.

(vii) Да предоставя информация, изискана от ДОСТАВЧИКА, относно генерирания трафик в Интернет от КЛИЕНТА посредством закупените кодове за достъп (accounts) за услугата Tooway™ от всяка оторизирана институция, която поиска такива данни, съгласно действащото законодателство.

(viii) Да се запознаe с принципите на Политика при задръствания (Congestion Policy) при доставянето на Услугата, и да гарантира съгласието си с тези принципи при сключване на договорни документи с ДОСТАВЧИКА.

(ix) Да не извършва всяка незаконна дейност посредством достъпа до Интернет, осигуряван - чрез кодове за достъп (accounts) за услугата Tooway™.

(x) Да получава услуга от ДОСТАВЧИКА, извършена с максимално професионално старание и грижа. За по-голяма яснота, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност по какъвто и да е начин към КЛИЕНТ, включително, между другото, в случай на временно изключване или прекратяване на валидността на код за достъп (account) до услугата Tooway™ на КЛИЕНТ, поради ненавременно извършено плащане към ДОСТАВЧИКА или при влошаване качеството на услугата поради генериране на трафик, превишаващ договорените прагове в параметрите на услугата, описани в раздела "Политика при задръствания (Congestion Policy)”.

РАЗДЕЛ V – Задължения на ДОСТАВЧИКА

ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира да изпълнява следните задължения:

(i) Да осигури валидни кодове за достъп (accounts) за услугата Tooway™, осигуряващи нужния сателитен сегмент и ресурси за Tooway™ Централна станция, както и Интернет опорна мрежа, необходима за техническа експлоатация и доставяне на Tooway™ услуга за достъп до Интернет, за договорения срок в писмен договор.

(ii) Да осигури възможност за справки и мониторинг чрез непрекъсната Гореща линия (Hot line, Level 1) в почти реално време на ресурсите, свързани с техническата експлоатация и доставяне на Tooway™ услуги и за генерирания Интернет трафик.

(iii) Да подпомага КЛИЕНТА в процеса на експлоатация на VSAT терминалите Surfbeam 2 , произведени от ViaSat Inc.

(iv) Центърът за обслужване на клиенти, достъпен чрез Гореща линия (Hot line, Level 1) на ДОСТАВЧИКА работи в работни дни от 09:00 до 17:00 за запитвания от страна на КЛИЕНТИ. Телефонните номера и електронна поща за контакти са следните:

Тел.: +359 2 411 0131; +359 884 751720
Е-поща: office@visat.bg

Услугата от Центъра за обслужване на клиенти e налична на български и английски език.

РАЗДЕЛ VI – Отговорност

(i) Всяка от Страните трябва да поеме цялата отговорност, рискове и разходи свързани с развиването и поддържането на своя бизнес, и никоя Страна не носи отговорност спрямо другата Страна за разходи или щети.

(ii) ДОСТАВЧИКЪТ ще информира КЛИЕНТИТЕ за всички закони, наредби и/или други разпоредби, както съществуващи, така и предстоящи, да влязат в сила за Територията, ако тези закони, наредби и/или разпоредби биха могли да попречат или забранят ползването на кодове за достъп (accounts) за услугата Tooway™ по какъвто и да е начин. За тази цел ДОСТАВЧИКЪТ веднага ще изпрати споменатата информация на КЛИЕНТИТЕ, както и в случай на събитие с достатъчно предизвестие, за да се позволи на КЛИЕНИТЕ да се съобразят с тези закони, наредби и/или разпоредби, както и с евентуални изменения на същите.

(iii) По отношение на посочените по-горе задължения, ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да обезщетява и да предпазва КЛИЕНТИТЕ от отговорност и да плаща суми по искове на КЛИЕНТИ или трети страни, които биха могли по какъвто и да е начин, дори индиректно, да представляват резултат от нарушение на този раздел, поемане на задължение за заплащане на консултации и правни разходи, свързани със съдебно или извънсъдебно решение на спор, възникнал в тази връзка с КЛИЕНТИ или трети страни, които са претърпели, или се предполага, че са претърпели някакви щети.

(iv) КЛИЕНТЪТ изрично признава и се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява задълженията си на база добри намерения и че са възможни пропадания на услугата Tooway™, които е трудно да бъдат оценени по отношение на причина за възникване или щети. Доставчикът на услугата Tooway™ е поел задължение Tooway™ услугата, достъпа до която се случва посредством кодове за достъп (accounts), да отговаря на условията, изискванията и параметрите, уточнени в този документ и в документа „Дефиниция на услугата Tooway™”, като трябва изрично да се уточни, че ДОСТАВЧИКЪТ на кодове за достъп (accounts) до услугата Tooway™ не носи отговорност за прекъсване на капацитета или влошаване на нейните технически характеристики.

(v) ДОСТАВЧИКЪТ е обвързан от стандартно задължение за отговорност. В съответствие с това, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щета или загуба, понесена от КЛИЕНТА като резултат от невъзможността на доставчика на услугата Tooway™, въпреки съвестно положените усилия, да достави Tooway™ услуга или като резултат от дадено прекъсване на Tooway™ услугата или влошаване на нейните техническите характеристики, включително поради пропадане, повреда, загуба, унищожаване или неизправност на всякакви технически средства, използвани за предоставяне на достъп до Tooway™ услуга по причини, независещи от доставчика на услугата Tooway™, ако причината за всичко споменато по-горе в тази връзка е неизвестна. Във всеки случай, освен при изрично преднамерено нарушение или грубо нехайство, сумите, за които могат да бъдат предявявани искове от КЛИЕНТА за поправяне на щети, понесени като резултат от нарушаване от страна на ДОСТАВЧИКА на задълженията си за доставка валидни кодове за достъп (accounts) за Tooway™ услугата, не могат общо да превишават сумата, равна на приходите, платени от КЛИЕНТА на ДОСТАВЧИКА по този документ за период от 1 (един) месец, предшестващ непосредствено датата на предявяване на иска.

(vi) КЛИЕНТЪТ носи отговорност пред ДОСТАВЧИКА и предоставя гаранции на ДОСТАВЧИКА срещу загуби, щети и разноски (включително адвокатски такси), поддържани или претърпени в резултат от предявен иск, предприето правно действие или процедура от трета страна срещу ДОСТАВЧИКА по отношение на незаконно, престъпно или друго представляващо нарушение съдържание или информация, пренасяна чрез Услугата, или по отношение на нарушение, или предполагано нарушение на правата на интелектуална собственост на трета страна, свързани с пренасяното чрез Услугата съдържание по силата на настоящия Документ.

РАЗДЕЛ VII – Фактуриране – Плащания

ДОСТАВЧИКЪТ ще фактурира на КЛИЕНТА съгласно следните условия:

(i) В 5-дневен срок след сключване на договор за ползване на нов код за достъп (account) и преди активиране на кода за достъп (account), КЛИЕНТЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА таксата за активиране и гаранционна вноска в размер, равен на 3 (три) месечни абонаментни такси. За последните 3 (три) месеца от срока на договора, КЛИЕНТЪТ не плаща абонаментни такси, които ще се считат платени със сумата на гаранционната вноска. За тези 3 (три) месеца, ДОСТАВЧИКЪТ не издава на КЛИЕНТА фактури за ползваната услуга.

(ii) Гаранционната вноска не подлежи на връщане, ако договорът се прекрати предсрочно от КЛИЕНТА. Ако договорът се прекрати от ДОСТАВЧИКА, гаранционната вноска се възстановява на клиента на посочена от него банкова сметка.

(iii) За всеки активиран нов код за достъп (account) първата фактура ще покрива таксата за активиране и гаранционната вноска за Услугата.

(iv) Всяка фактура за всеки следващ месец ще бъде издавана на 1-во число на месеца, след съответния месечен период за ползване на Услугата, освен ако не са договорени други срокове.

(v) Всички плащания по силата на сключени по настоящия документ договори ще бъдат извършвани чрез банков трансфер през първите десет (10) дни след датата на издаване на фактурата (“Падежна дата”). За избягване на съмнения, в случаите, когато дадено плащане не е направено от КЛИЕНТА до десет дни след Падежната дата, се счита, че КЛИЕНТЪТ е прекратил предсрочно договора.

(vi) КЛИЕНТЪТ няма право да прекъсва плащанията по силата на сключени по настоящия документ договори вследствие повреди и/или неизправности в сателитния сегмент на Tooway™ услугата.

(vii) За преминаване от кодове за достъп (accounts) от по-високи към по-ниски абонаментни планове (намаление) или обратно, ДОСТАВЧИКЪТ ще фактурира новата услуга през следващия месец от промените.

(viii) При преместване на потребителския терминал водещо до необходимост от повторно активиране на услугата, таксата за активиране е дължима отново.

РАЗДЕЛ VIII – Прекратяване – Прекъсване заради нарушение

(i) ДОСТАВЧИКЪТ има правото, по своя абсолютна преценка, да прекрати сключени договори за ползване на кодове за достъп (accounts) до Услугата Tooway™, без изискване на каквото и да е обезщетение, в случай на нарушение от страна на КЛИЕНТА на настоящите „Общи условия за ползване на сателитна свързаност към Интернет чрез интерактивни спътникови услуги Tooway™ чрез KA-SAT, осигурявана чрез кодове за активиране (accounts), предоставяни от Висат ЕООД за осигуряване на IP широколентови връзки и допълнителни услуги”.

(ii) ДОСТАВЧИКЪТ прекъсва изпълнението на своите задължения за доставяне достъп до Услугата Tooway™, ако дадено плащане остане неуредено след Падежната дата. В такъв случай, прекратяването влиза в 24 часа на последния ден от текущия месец. При извършено плащане от КЛИЕНТА за периода от падежната дата до края на предпоследния работен ден от текущия месец на дължимите и неизплатени суми от КЛИЕНТА, услугата може да бъде повторно активирана, при което таксата за активиране е дължима отново. Ако плащането на дължимите и неизплатени суми от КЛИЕНТА не бъде извършено в указания по-горе срок, то сключеният Договор автоматично ще бъде прекратен без изискване за формалности и без отговорност за каквото и да е от страна на ДОСТАВЧИКА.

(iii) Освен това, този Договор ще се счита за автоматично прекратен в случай, че някоя от страните обяви фалит или е предмет на процедури по фалит, доброволна ликвидация или бизнесът му бъде закрит. За избягване на съмнения, в изброените случаи, всяка от страните уведомява другата за наличието на подобни обстоятелства.

РАЗДЕЛ IX – Разни клаузи

(i) Представителства и гаранции. Всяка една от Страните по Договора представя и гарантира пред другата Страна, че:
• Ще се съобразява с разпоредбите на всички действащи закони, постановления и наредби на действащото законодателство; и
• Сключените на основание на настоящия документ договори представляват законно, действащо и обвързващо задължение за всяка Страна.

(ii) Представителство и известяване. Известие по силата на сключени на основание на настоящия документ договори трябва да се изпраща на съответните адреси на Страните, както е описано на заглавната страница на сключените договори.

(iii) Основен закон – юрисдикция. Сключени на основание на настоящия документ договори се регулират от законите на Република България и в резултат на това ексклузивната юрисдикция се предоставя на компетентните съдебни органи в София, България.

(iv) Приложения. Всички приложения, във връзка с гореизложеното, са включени към този Договор и формират едно неделимо цяло.

(v) Форсмажор. Никоя Страна не носи отговорност за нарушение на задълженията си, произтичащи по силата на сключени на основание на настоящия документ договори, което е причинено от форсмажорно събитие, включително, между другото, прекъсване или влошаване на доставянето на Tooway™ услугата вследствие, директно или индиректно, атмосферни или екстра-атмосферни условия (слънчеви бури или изригвания, метеорити и т.н.); и прекъсване или влошаване на доставянето на Tooway™ услугата, причинено от заглушаване, модификация или модулация на честотите на излъчване на съответния спътник, ако споменатото прекъсване или влошаване не се дължи на доставчика на Tooway™ услугата или причината, или произходът на смущенията е неизвестен.

(vi) EBI, дъщерно дружество на Viasat, Inc., работи като администратор на данни на идентификатора на абонатното устройство и IP адреса, когато обработва тази информация, за да се съобрази със своите законови задължения и да изпълни договорните си задължения като доставчик на услуги на едро. Абонатите могат да се свържат с EBI на privacy@viasat.com и могат да посетят Общото известие за поверителност на www.viasat.com/privacy за допълнителна информация относно обработката на лични данни на EBI като доставчик на едро.

Bulgarian