Дефиниция на опцията Tooway™ Volume Booster

1) Цел

Tooway™ Volume Booster (по-нататък - Бустер) осигурява на клиентите възможност да ползват с допълнителен трафик с различни обеми: 1 GB, 10 GB, 50 GB и 100 GB (GigaBytes) над договорения по съответния абонаментен план. След активирането му клиентът получава възможност да ползва допълнителен трафик на номинална скорост по използвания абонаментен план при достигане на FAP-праг.

2) Обща спецификация

1. Един Бустер може да бъде активиран само към един потребителски акаунт (код за достъп).

2. Към един потребителски акаунт (код за достъп) могат да се активират няколко Бустери. Те се използват от създадения най-рано към последно създадения.

3. Всеки Бустер, създаден към определен потребителски акаунт (код за достъп) позволява на акаунта да ползва допълнителен обем трафик в зависимост от капацитета на бустера над прага на FAP системата. Бустерът се ползва ("източва") само когато е достигнато FAP ограничение и така позволява то да се преодолее (Забележка: FAP-системата отчита и проверява консумирания трафик от всеки акаунт на всеки 15 минути. За по-голяма яснота уточняваме, че на всеки 15 минути FAP системата проверява дали акаунтът е изразходвал по-голям обем трафик от позволения и ако да - Бустера се ползва; ако не - Бустера не се ползва и акаунтът ползва дефинирания обем трафик за съответния абонаментен план.

4. Изчисляването на обема трафик за абонаментния план на всеки акаунт се извършва с модула за контрол на трафика, като при това обемът трафик, преминал през Бустер се отчита само към него и не се добавя към преминалия нормален трафик по абонаментния план.

5. Обем трафик на Бустерите се изчислява по формулата:

VDownload + VUpload = VBooster (VUpload ≤ ¼ VDownload)

Където:

VBooster е обемът трафик, определен за Бустера
VDownload е обемът трафик по правия канал (централна станция -> потребителски терминал)
VUpload е обемът трафик по обратния канал (потребителски терминал -> централна станция )

6. Отчетения трафик към Бустера не се отчита от FAP-системата и обратно.

3) Състояние на Бустер(-и)

Един Бустер може да бъде в 4 различни състояния:
Пълен: Бустерът е създаден към акаунта и консумация от него не е правена. Използване = 0%.
В употреба: Бустерът е процес на консумиране. 0% < Използване < 100%
Изцяло използван Бустер. Използване = 100%
Изтекъл Бустер, който не може да се използва повече. 0% ≤ Използване < 100%

4) Еднократно активиране на Бустер - промяна на продукта - изтичане

1. След като един Бустер веднъж е активиран към определен акаунт, той не може да се деактивира.

2. При промяна на абонаментния план състоянието на Бустера се запазва.

3. Бустерите имат същата продължителност на живот, както акаунта към който е създаден.

4. Бустери с обем от 1 GB могат да се ползват до изчерпване.

5. Бустерите с обеми 10 GB, 50 GB и 100 GB могат да се използват само в рамките на месечния цикъл, по време на който са активирани.

Bulgarian